Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
DERNEĞİN ADI
Madde 1-
Derneğin adı “AŞCILAR DERNEĞİ” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2-
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Sinanpaşa Mh. Şehit Dursun Bakan Sokak No:14 Kat:3 Beşiktaş/İstanbul

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ
DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI:

Madde 3- Yiyecek Sektöründe faaliyet gösterecek derneğin amacı; Türk Mutfağını araştırmak, Türkiye’de mutfak sanatını geliştirmek, mutfak sanatkarının mesleki eğitimini desteklemek, aşçılar arasında sosyal dayanışmanın teminini sağlamak.

Bu dernek çatısı altında Türkiye Aşçılar Birliğini kurmak ve bunu bir federasyon olarak örgütlemek, Yurt içinde ve yurt dışında Mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak, iç içe olduğumuz sektörler ile diyalog kurmak.

DERNEK KURUCULARI:

Adı - Soyadı Baba Adı Doğum Yeri / Yılı Mesleği Uyruğu

1. Aydın YILMAZ

Mehmet Mengen /1937 Aşçı T.C.

2-Süleyman G ÖKDEMİR

M. Ramazan Mengen / 1958 Aşçı T.C.

3. Haydar US

Hasan Erzincan / 1955 Aşçı T.C.

4. Mesut ERDOĞAN

Ali Kemal Mengen / 1971 Aşçı T.C.

5. Ahmet YAVUZ

Selahattin Mengen / 1971 Aşçı T.C.

6. Sinan KARABULUT

N. Mehmet Mengen / 1970 Aşçı T.C.

7. Sait Ali ÇINAR

Hüseyin Mengen / 1957 Aşçı T.C.

 

Madde 4- Dernek 3.maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için ;

a. Mutfağımızın ve genel olarak yiyecek-içecek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar,bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları teşvik eder ve destekler.
b. Dökümantasyon merkezi ve data bank oluşturur.
c. Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz görsel yayın yapar ve yaptırır.
d. “Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü “ kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunur.
e. Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar ve uygular.Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını destekler ve öğrencilere yardımcı olur.
f. Yurt içinde ve dışında seminerler, panel, yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenler. Kendi dışında düzenlenen bu gibi etkinliklere katılır.
g. Konuyla ilgili mesleki davranış kural ve ilkelerini (kodlar) hazırlar ve benimsenmesini sağlamaya çalışır.
h. Konuyla ilgili özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.
i. Uygulama için gerekli izni alarak lokaller açar, toplantılar düzenler, amaç ve etkinlikleri için taşınır, taşınmaz malları kiralayabilir, satın alır,satar ve işletir.
j. Üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için mesleki ve teknik konularda yardımlarda bulunur.
k. Kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, üye olabilir, federasyon oluşturarak ülke çapında mesleki faaliyet gösterebilir, kurulu federasyonlara üye olabilir,
l. Dernek amacını gerçekleştirmek için, gerekli yasal izinleri alarak görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapabilir,
m. Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve dışında yayınlanan konusu ve amacına uygun yayınlara abone olur, gerekli kitap ve dokümanları alır..
n. Konusu ile ilgili eğitim amaçlı kitap, broşür ve dergi yayınlamak, Elektronik haberleşme ortamında (Internet, Televizyon vb) derneği tanıtmak, çalışma ve faaliyetlerini duyurmak için her türlü faaliyette bulunur.
o. Yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak üyelerine aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.
p. Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.
q. Amacına uygun olarak gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.
r. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir.WEB Sitesi açabilir.
s. Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar. Yapacağı her türlü organizasyonlar için derneğe sponsor olmak isteyen firmalarla anlaşabilir, sözleşme imzalayabilir.
t. Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.
u. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..
v. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
w. Genel Kurul kararıyla şubeler açabilir.

DERNEK ÜYELİĞİ
ÜYE OLMA HAKKI
Madde 5-
Fiil Ehliyetine sahip, Türk Mutfağı ile gerek fiilen uğraşan ve gerekse tüzüğün “Amaç” maddesinde sayılan çalışmaları yapmış ve yapmakta olanlar, İlgili yasalarca dernek üyesi olmasında mani hali bulunmayanlar derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahipseler üye alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 6-
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkında sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7-

-Dernek çalışmalarına aykırı harekette bulunmak,
-Derneğin amaçlarına ulaşmasına ve gelişmesine engel olacak tutum ve davranışlarda bulunmak,
-Bu tüzük ve bu tüzüğe göre çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda veya dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
-Derneğe verilmesi gereken aidat vb. borç taahhütlerini geçerli bir nedeni olmadan iki yıldan fazla geciktirmek,
Yukarıda sözü edilen durumlardan birisinin tespiti halinde üyelik kaydı, dernek yönetim kurulunca silinir. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKLARI
Madde 8-
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

GENEL KURUL-KURULUŞ ŞEKLİ
Madde 9-
Derneğin genel kurulu, aidatını ödemiş üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI:
MADDE 10-
Genel kurul her iki yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin başvurusu üzerine, o yerin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik heyeti, Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ:
MADDE 11

Yönetim Kurulunca, Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

TOPLANTI YERİ:
MADDE 12-
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 13-
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre,genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının katılmasıyla toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamın iki katından az olamaz.Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
MADDE 14-
Dernek genel kurul toplantıları üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Tüzüğün 14.Maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
MADDE 15-
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 16-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra
edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirerek kabul
edilmesi,
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
7- Derneğin uluslar arası faaliyette üye olarak katılması veya ayrılması,
8- Derneğin feshedilmesi,
9- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin
yerine getirilmesi.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ VE ŞEKİLLERİ:
MADDE 17-
Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar,yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan veya oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ;
MADDE 18-
Yönetim kurulu dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyeler ve ilgili yerlere bildirmek,
Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
Genel kurulca Şube açılmasına karar verildiği taktirde gerekli yasal işlemleri yapmak.
Üyelerin sosyal durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller vb. mahalleri tesis etmek, bunların işlemesini ve/veya işletilmesini sağlamak,

Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkanı, başkan yardımcılarını, sekreterini ve saymanını belirler, yönetim kurulu gerek gördüğü sıklıkta, dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda,başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
MADDE 19-
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde gene kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU –GÖREV VE YETKİLERİ.
MADDE 20-
Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.
Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

BAŞKA ORGANLAR :
MADDE 21-
Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak, bu organlara,genel kurulu,yönetim kurulu, ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 22-
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin
Ad ve soyadları,baba adları,doğum yerleri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahları gene kurul sonuç bildirimi ve ekleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine bildirir.

DERNEK ŞUBELERİ:
MADDE 23-
Dernek Genel kurul kararıyla şube açabilir

Genel kurulun şube açılmasına karar verdiği taktirde Yönetim kurulunca şube açılacak yerde en az üç kişiye Şube açılmasına ilişkin yetki verir. .
A- Bu amaçla, Genel kurulu kararı, en az üç kişinin yetkili kılındığına dair Yönetim kurulu kararı ve Onaylı dernek tüzüğü yetkili kişilere gönderilir. Bu evraklar ve diğer gerekli evraklar yetkili kılınan kişilerce yine o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak verilir.


23.1 ŞUBE ORGANLARI-GÖREV VE YETKİLERİ-GENEL MERKEZDE TEMSİL ŞEKLİ
- Şube genel kurulu,
- Şube yönetim kurulu,
- Denetleme kurulu.
- Şube Genel Kurulu
Şube Genel Kurulu iki yılda bir genel merkez genel kurulundan az iki ay önce olağan toplantısını yapar.
Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
-Toplantı ve Karar Alma Usulü
Toplantı yeri, çağrı, toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda Tüzükte Merkez Genel Kurulu için belirtilen hükümler uygulanır.

Şube Genel Kurulunun Görevleri
Şube Genel Kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar;
1. Şube organlarını seçmek,
2. Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak,
3. Şubenin diğer organlarının raporlarını görüşmek,
4. Şubenin bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak,
5. Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek (Bu yetkinin kullanılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulunun onayının alınması gerekir),
6.Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere temsilci seçmek,
7. Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

-Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Şube Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek olmak üzere Genel Kurulca iki yıl süre için seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1. -Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek,
2. -Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. -Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
4. -Şube ile Merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek,
5. -Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında, bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulu şube ikametgahında, en az ayda bir kez olmak üzere önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saate çağrısız toplanır.

Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya veya yine mazeretsiz olarak belirli aralıklarla on toplantıya katılmamış bulunan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu bu durumda tüzük ve mevzuat hükümlerine göre üye sayısını tamamlar.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda, başkanın bulunduğu taraf oy çokluğu sağlamış sayılır.

- Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Derneğin asil üyeleri arasından şube genel kurulu tarafından 3 asil ve 3 yedek denetçi seçilir.
Denetleme Kurulunun görev süresi iki yıldır. Tekrar seçilebilir.

Denetleme Kurulu, şubenin her türlü çalışmalarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu denetçilerin çalışmaları için her türlü kolaylığı sağlar.
-Şubelerin genel merkezde temsili
Şubeler, Dernek merkez genel kurulunda; Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve üç yönetim kurulu üyesi olmak üzere 4 kişi ile temsil edilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 24-
Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
1. Üye aidatı
2. Dernekçe yapılan yayınlar ile tertiplenen
3. piyango, panel,seminer,balo,eğlence,temsil,konser,yarışmalar ve konferans gibi
4. faaliyetlerden sağlanan gelirler.
5. Derneğin yurtdışı tanıtım çalışmalarından sağlanacak gelirler.
6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
7. Bağışlar ve yardımlar
8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun toplanacak bağışlar ve yardımlar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya öbür kuruluşlardan bildirimde bulunmak kadı ile ayni ve nakdi yardım alabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

YILLIK ÖDENTİ MİKTARI VE BU MİKTARIN BELİRLENME ŞEKLİ :
MADDE 25- Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı her yıl yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur. Yıllık ödentilerin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurumlunca yerine getirilir.
Yıllık ödenti taksitler halinde veya yıllık defaten ödenebilir

YARDIM KABUL ETME
MADDE 26-
Dernek, İşci veya İşveren Sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardım yapabilir.

DEFTERLER VE KAYITLAR
MADDE 27

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.
Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.


GELİR VE GİDERDE USUL
MADDE 28

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 29-

İç Denetim Şekli : Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu;derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TAŞINNMAZ MAL EDİNME :
MADDE 30-
Dernek ikametgahı ile amaç ve etkinlikleri için gerekli olan taşınmaz mallara sahip olabilir veya bu taşınmaz malları kiralayabilir. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

LOKAL AÇMA
MADDE 31-
Derneğin lokal açması ve işletmesi 5253 sayılı dernekler Kanununa uygun olarak düzenlenir. Dernek, açılmasına ve işletilmesine izin verilen lokalin işletilmesini gerektiğinde kiraya verebilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 32-

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 33-

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Aşcılar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI
MADDE 34- dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.


.